RB EBI 19/2020 – Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Aforti Holding w dniu 21.05.2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  (dalej: „NWZ”) Spółki w dniu 21 maja 2020 roku podjęło uchwałę, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadto Spółka informuję, że:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, ze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.

Przewodniczący Walnego  Zgromadzenia oświadczył, że  zgodnie z aktualnie obowiązującym Statutem spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki – zgodnie z postanowieniem §13 pkt 9) Statutu – Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy udziale akcjonariuszy przedstawiających co najmniej ¼ kapitału zakładowego. W związku z powyższym po sporządzeniu listy obecności z której wynika, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni są jedynie akcjonariusze reprezentujący 5,62% kapitału zakładowego dalsze prowadzenie obrad Zgromadzenia jest niemożliwe z uwagi na brak quorum i niemożność podjęcia ważnych i skutecznych uchwał, które miały być przedmiotem niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W ślad za tym nie zostały podjęte uchwały objęte następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;

Zarząd Emitenta informuję również, że do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

ZAŁĄCZNIK

Zobacz więcej