RB ESPI 23/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 21 maj 2020 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 21.05.2020 roku:

  1. Kamilla Sytek – Skonieczna

Liczba zarejestrowanych akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 508.217

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 508.217

Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 99,15%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,62%

Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie liczbą 508.218 głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 9.042.514, zaś liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 9.042.514

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

More information