RB ESPI 30/2020 – Zawiadomienie o podpisaniu Umowy inwestycyjnej

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent” informuje o podpisaniu w dniu 1 czerwca 2020 r. Umowy inwestycyjnej z Panem Januarym Ciszewskim (Inwestor).

Przedmiotem Umowy jest potencjalna inwestycja Inwestora w Aforti Holding S.A., polegającej na objęciu przez Inwestora akcji Spółki nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ilości do 800.000 (osiemset tysięcy) sztuk za cenę emisyjną 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych) za jedną akcję w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii K do obrotu giełdowego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Strategia Grupy Kapitałowej na lata 2018-2020 przewiduje między innymi wprowadzenie jednej ze spółek Grupy na zagraniczny parkiet celem ułatwienia tej spółce i pośrednio całej Grupie dostępu do źródeł finansowania za granicą. Inwestor będzie miał prawo uczestnictwa w IPO spółki z Grupy na zagranicznym parkiecie na warunkach oraz w terminach oferowanych innym inwestorom.

Planowana inwestycja w akcje Aforti Holding S.A. dojdzie do skutku po spełnieniu warunków wskazanych
w Umowie.

Spółka w związku z realizacją  ww. strategii na lata 2018-2020 oczekuje zwiększenia wartości Spółki i całej Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej