RB EBI 33/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego:

a) nr 74/2017 z dn. 20.10.2017 r. ws. przydziału obligacji serii N44, niniejszym informuje, że w dniu
23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 20 szt. obligacji serii N44 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N44.

b) nr 2/2018 z dn. 02.01.2018 r. ws. przydziału obligacji serii N55, niniejszym informuje, że w dniu
23 czerwca 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 71 szt. obligacji serii N55 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N55.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zobacz więcej