RB ESPI 44/2020 – Aktualizacja informacji dotyczących wpływu skutków COVID-19 na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 9/2020 z dnia 24 marca 2020 roku (Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej) oraz po dokonaniu przeglądu spółek portfelowych informuje o wystąpieniu zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta.

Emitent i jego spółki zależne dostosowują swoją aktywność do obserwowanych oraz przewidywanych potrzeb rynku, dlatego Zarząd AFORTI Holding S.A. podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania w trzy strategiczne filary prowadzonej działalności tj. spółki zależne: AFORTI Collections S.A., AFORTI Exchange S.A. oraz AFORTI Factor S.A., które prezentują największy potencjał rozwoju w obecnym otoczeniu makroekonomicznym.

W obszarze windykacji, realizowanej przez spółkę zależną Emitenta: AFORTI Collections S.A., obserwowany jest znaczący wzrost liczby pozyskiwanych zleceń oraz przyśpieszenie przekazywania spraw zaległych wierzytelności przez wierzycieli. AFORTI Collections S.A. skutecznie funkcjonuje w obliczu zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z nim restrykcjami odnotowując coraz lepsze wyniki miesiąc do miesiąca.

W zakresie usług wymiany walut dla przedsiębiorców, realizowanych przez spółkę zależną Emitenta: AFORTI Exchange S.A., po chwilowym spadku obrotów spowodowanym zastojem gospodarczym wywołanym przez pojawienie się koronawirusa COVID-19, obecnie obserwowany jest znaczący wzrost wartości obrotów, a spółka wzmacnia swoją pozycję na rynku.

Stabilna sytuacja utrzymuje się w przypadku usług faktoringowych, realizowanych przez spółkę zależną Emitenta: AFORTI Factor S.A. Spółka dopasowała ofertę do aktualnych potrzeb klientów. Jednocześnie krótkoterminowe finansowanie przedsiębiorców w postaci usług faktoringowych, w związku
ze zwiększonym ryzykiem kredytowym w obliczu pandemii COVID-19, stanowi bezpieczną formę finansowania z punktu widzenia Grupy AFORTI.

W ocenie Zarządu Emitenta biznes pożyczkowy prowadzony przez spółkę zależną Emitenta: AFORTI Finance S.A., w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 charakteryzuje się obecnie zwiększonym kosztem finansowania oferowanym przez inwestorów instytucjonalnych z Polski i Europy oraz zwiększonym ryzykiem kredytowym. W związku z tym podjęta została decyzja, aby z początkiem sierpnia 2020 roku wstrzymać przyjmowanie wniosków oraz udzielanie finansowania w formie pożyczek, a zasoby operacyjne skoncentrować na udzielaniu finansowania dla przedsiębiorstw w oparciu o usługi faktoringowe, które są bardziej dopasowane do obecnie panującej sytuacji rynkowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej