RB ESPI 51/2020 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy AFORTI – sierpień 2020 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy AFORTI za sierpień 2020 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2020 r. wyniosła 173 136 532,36 PLN i była niższa o 36,54 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Po ośmiu miesiącach bieżącego roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  977 476 723,96 PLN, co oznacza obniżkę o 43,46 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2020 r. wyniosła   43 006 426,63 PLN. Stanowi to wzrost o 55,20 % rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 14 408 i była wyższa o 45,68 % w porównaniu do sierpnia 2019 r.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2020 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom  433 541 641,88 PLN, co oznacza wzrost o 44,56 %. Jednocześnie nastąpił wzrost o 102,63 % liczby zleceń do 123 665.

  • Sfinansowane wierzytelności

W sierpniu 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła 2 034 128,46 PLN i była niższa o 43,51% niż przed rokiem.

Narastająco, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie   21 471 906,56 PLN wierzytelności, notując obniżkę o 24,68 % w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2020 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 31.08.2020 roku.

W związku ze wstrzymaniem działalności pożyczkowej przez spółkę Aforti Finance z początkiem sierpnia 2020 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 44/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku, Emitent zaprzestaje publikacji szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych z niniejszego sektora.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej