RB EBI 39/2020 – Przydział Obligacji serii R01 Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 4 września 2020 roku podjął uchwałę w sprawie dojściu do skutku emisji obligacji serii R01 w Rumunii (dalej: „Obligacje”) i ich przydziału, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2020 roku  sprawie emisji obligacji Spółki w Rumunii.

Na podstawie w/w uchwały w sprawie dojściu do skutku emisji obligacji serii R01 w Rumunii i ich przydziału Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 20.000 (dwudziestu tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej i emisyjnej 100,00 RON (sto tysiąc lei rumuńskich) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 RON (dwa miliony lei rumuńskich). Oferta była 1,24 razy subskrybowana. Stopa przydziału wynosiła  0,8016 a kwoty przekraczające zostaną zwrócone inwestorom zapisującym się na akcje przez operatora.

Obligacje serii R01 są obligacjami pięcioletnimi, niezabezpieczonymi z możliwością wykupu przez Emitenta począwszy od trzeciego roku. Obligatariuszom będzie wypłacany dwa razy w roku kupon w stałej wysokości równej 10,00% w skali roku. Termin wykupu Obligacji serii R01 przypada na dzień 4  września 2025 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w lejach rumuńskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rumunii.

Emitent informuję, że jest to pierwsza emisja obligacji w Rumunii w ramach szerszego programu emisyjnego Spółki, która odbyła się we współpracy z rumuńskim domem maklerskim SSIF GOLDRING SA.

Wyemitowane obligacje będą wprowadzone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie, a środki pozyskane z niniejszej emisji  obligacji przeznaczone będą na rozwój działalności Grupy AFORTI na terenie Rumunii.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej