Informacja dotycząca Raportu Bieżącego ESPI nr 52/2020

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 52/2020 spółka AFORTI Holding S.A. komunikuje, że została poinformowana przez Pana Klaudiusza Sytka o tym, że transakcja sprzedaży udziałów została dokonana w formie kompensaty zobowiązań w stosunku do AFORTI Collections S.A., z tytułu wcześniej zawartej umowy zakupu akcji.

Powyższa transakcja oraz sposób jej rozliczenia stanowią kolejny etap porządkowania rozliczeń wewnątrzgrupowych przygotowujących spółki zależne AFORTI Holding S.A. do pozyskania inwestora kapitałowego oraz ich upublicznienia na rynkach regulowanych.

Wyżej wymieniona transakcja nie wpłynęła na kontrolę jaką Pan Klaudiusz Sytek sprawuje nad AFORTI Holding S.A. oraz pozostałymi spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej.