RB ESPI 63/2020 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy AFORTI – wrzesień 2020 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy AFORTI za wrzesień 2020 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu 2020 r. wyniosła 216 922 811,64 PLN i była niższa o 14,05 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Po dziewięciu miesiącach bieżącego roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  1 225 024 197,38 PLN, co oznacza obniżkę o 39,73 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych we wrześniu 2020 r. wyniosła   82 449 711,28 PLN. Stanowi to wzrost o 294,95 % rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 21 213 i była wyższa o 366,73 % w porównaniu do września 2019 r.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2020 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom   515 991 748,51 PLN, co oznacza zrost o 60,74 %. Jednocześnie nastąpił wzrost o 118,52 % liczby zleceń do 144 879.

  • Sfinansowane wierzytelności

We wrześniu 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła 2 199 873,36 PLN i była niższa o 56,50% niż przed rokiem.

Narastająco, po dziewięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie  23 761 666,64 PLN wierzytelności, notując obniżkę o 29,21 % w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za wrzesień 2020 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 30.09.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej