RB ESPI 66/2020 – Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro, 00-613 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10.00 – 16.00.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.
Niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis praw.
Podstawa prawna: inne uregulowania
§ 16 ust. 1 Ustawa z dnia 20.09.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798)

Czytaj więcej