RB ESPI 67/2020 – Korekta raportu bieżącego ESPI 65/2020 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych Grupy AFORTI – październik 2020 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI 65/2020 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych Grupy AFORTI za październik 2020 roku.
Omyłka pisarska wystąpiła w treści raportu bieżącego ESPI 65/2020 tj. w ustępie 1) dotyczącym wymiany walut na platformach online oraz w załączniku nr 1 do raportu bieżącego ESPI 65/2020 w tabeli dotyczącej Aforti Exchange. Pozostałe informacje nie uległy zmianie. Poniżej prezentujemy treść raportu po uwzględnieniu korekty:

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku 2020 r. wyniosła 290 183 680,09 PLN i była wyższa o 11,65 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Po dziesięciu miesiącach bieżącego roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom 1 540 211 023,90 PLN, co oznacza obniżkę o 34,00 % rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2020 r. wyniosła
46 109 355,55 PLN. Stanowi to wzrost o 243,23 % rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 14 731 i była wyższa o 173,00 % w porównaniu do października 2019 r.
W ujęciu narastającym, po dziesięciu miesiącach 2020 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom 562 102 395,94 PLN, co oznacza wzrost o 68,07 %. Jednocześnie nastąpił wzrost o 122,61 % liczby zleceń do 159 613.

3) Sfinansowane wierzytelności
W październiku 2020 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła 1 272 380,52 PLN i była niższa o 54,07% niż przed rokiem.
Narastająco, po dziesięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie 24 944 160,44 PLN wierzytelności, notując obniżkę
o 31,35 % w odniesieniu do roku poprzedniego.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za październik 2020 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podane kwoty zostały przeliczone na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia 30.10.2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej