RB EBI 49/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 29 października 2020 dotyczącego przedterminowego wykupu obligacji oraz wystąpieniem omyłki pisarskiej we wspomnianym raporcie informuję, że wskazanych 100 szt. obligacji serii O25  w pkt h) ww. raportu nie zostało wykupionych w dniu 29 października 2020 roku, ponieważ wskazane obligacje zostały już przedterminowo wykupione w dniu 14 stycznia 2020 roku o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 8/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku.

Systematyzując informację dotyczące serii O25 obligacji Emitent informuję, że w dniu 14 grudnia 2018 roku Emitent wyemitował 1325 obligacji o czym poinformował raportem bieżącym EBI 86/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku. Następnie Emitent dokonał przedterminowego wykupu  w dniu 14 grudnia 2019 r. – 10 obligacji ww. serii oraz w dniu 14 stycznia 2020 roku – 100 obligacji serii 025 o czym Emitent poinformował raportem bieżącym EBI 8/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku. Dniem terminowego wykupu obligacji serii O25  jest 14 grudnia 2021 roku a w dalszym obrocie pozostaje 1215 obligacji serii O25.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej