RB ESPI 68/2020 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Aforti Collections S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację, że w dniu 17 listopada 2020 r. jego spółka zależna: Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Collections”), zawarła znaczącą umowę zakupu portfela wierzytelności z podmiotem działającym w polskim sektorze windykacyjnym.

Na podstawie zawartej umowy Aforti Collections nabył portfel wierzytelności wynikający z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (w tym wierzytelności przedawnionych) o łącznej wartości nominalnej 29.839.118,25 zł.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowo ustalanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej szacowana wartość aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej