RB EBI 59/2020 – Przedterminowy wykup obligacji

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dn. 13.02.2018 r. ws. przydziału obligacji serii O2, niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2020 roku dokonał przedterminowego wykupu 100 szt. obligacji serii O2 celem ich umorzenia. Zarząd Spółki postanowił skorzystać z Opcji Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii O2.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej