RB ESPI 5/2021 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, „Emitentem” informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Aforti PLC, spółki zależnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, o podpisaniu warunkowej umowy zakupu udziałów z EMI, unijną instytucją pieniądza elektronicznego, posiadającą licencję wydaną na podstawie obowiązujących dyrektyw UE w sprawie usług płatniczych i pieniądza elektronicznego.

Po spełnieniu warunków ww. umowy  zakupu udziałów EMI, Aforti PLC będzie uprawniona do nabycia pakietu kontrolnego akcji oraz rozpoczęcia działalności operacyjnej spółki.

Nabycie EMI jest częścią strategii Grupy Aforti, której celem jest osiągnięcie pozycji ogólnoeuropejskiego dostawcy kompleksowych rozwiązań finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O dalszych etapach inwestycji Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej