RB ESPI 13/2021 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną – AFORTI Factor S.A.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 22 lutego 2021 r. jego spółka zależna: Aforti Factor S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Factor”), zawarła znaczącą umowę sprzedaży akcji serii I Emitenta z inwestorem indywidualnym. Aforti Factor dokonała sprzedaży 90.000 akcji Aforti Holding S.A. (stanowiących 0,995% kapitału zakładowego Spółki) za cenę 70,00 PLN za 1 akcję. Po transakcji Aforti Factor S.A. posiada bezpośrednio 14.350 akcji Emitenta.

Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej szacowana wartość aktywów przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej