RB ESPI 22/2021 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – marzec 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za marzec 2021 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2021 r. wyniosła ok. 439 315 tyś. PLN oraz była wyższa o 364,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 954 957 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 208,90 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2021 r. wyniosła ok.  102 331 tyś. PLN. Stanowi to wzrost o 43,85 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 224 936 tyś. PLN, co oznacza wzrost o 85,67 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W marcu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  1 482 tyś. PLN oraz była niższa o 63,39 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  3 177 tyś. PLN wierzytelności, notując obniżkę o 61,83 % rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W marcu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 119,02 mln EUR i była wyższa o 213,02 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  259,30 mln EUR, co oznacza wzrost o 161,28 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W marcu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6082.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za marzec 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej