RB EBI 21/2021 – Rejestracja akcji serii I w KDPW

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z oświadczeniem z 13 kwietnia 2021 roku podjął decyzję o zarejestrowaniu w KDPW łącznie 1.240.599 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz oznaczeniu ich nowym kodem ISIN PLMNTHOL00024. Rejestracja nastąpi na zasadach określonych w § 69a Regulaminu KDPW w dniu 15 kwietnia 2021 roku.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Czytaj więcej