RB EBI 23/2021 – Wprowadzenie obrotu akcji serii I

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „GPW”) podjął uchwałę nr 433/2021, na podstawie której do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzone zostały 1.240.599 akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Czytaj więcej