RB ESPI 23/2021 – Informacje dot. zawartej znaczącej umowy przez spółkę zależną – Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, „Emitentem” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację od Aforti PLC, spółki zależnej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, o spełnieniu warunku nabycia
9,90 % udziałów w unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, posiadającej licencję wydaną na podstawie obowiązujących dyrektyw UE w sprawie usług płatniczych i pieniądza elektronicznego („EMI”).  Powyższe zdarzenie umożliwi powołanie nowego zarządu w EMI oraz pozwoli rozpocząć prowadzenie działalności operacyjnej.

Po spełnieniu kolejnych warunków umowy  zakupu udziałów EMI m.in. uzyskaniem zgody lokalnych organów regulacyjnych UE, Aforti PLC będzie uprawniona do nabycia pozostałych udziałów w EMI.

Nabycie EMI jest częścią strategii Grupy Aforti, której celem jest osiągnięcie pozycji ogólnoeuropejskiego dostawcy kompleksowych rozwiązań finansowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O dalszych etapach inwestycji Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Czytaj więcej