RB ESPI 28/2021 – Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w kapitale zakładowym oraz udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 maja 2021 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego o zmianie udziału
w kapitale zakładowym oraz procentowej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z zawartymi transakcjami zbycia akcji Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych (Dz.U.2020.2080)

Czytaj więcej

Załącznik