RB ESPI 2/2022 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – grudzień 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za grudzień 2021 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w grudniu 2021 r. wyniosła ok. 470,05 mln PLN oraz była wyższa o 13,21 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 4 876,30 mln PLN, co oznacza wzrost o 119,95 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w grudniu 2021 r. wyniosła ok.  46,96 mln PLN oraz była wyższa o 45,13 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 749,95 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,82 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W grudniu 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,55 mln PLN oraz była niższa o 52,66% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok.  9,35 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,75% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W grudniu 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 113,52 mln EUR i była wyższa o 15,88 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwunastu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  1 241,34 mln EUR, co oznacza wzrost o 91,30 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W grudniu 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 635.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za grudniu 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej