RB ESPI 3/2022 – Podpisanie listu intencyjnego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2022 r. Emitent oraz  jego spółka zależna Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Collections”), podpisały list intencyjny z kluczowymi akcjonariuszami spółki świadczącej usługi w branży windykacyjnej na terenie Polski (dalej: „Spółka”), podsumowujący kluczowe warunki transakcji na mocy której, Strony postanowiły poczynić wszelkie działania zmierzające do nabycia przez Aforti Collections S.A. 100% akcji Spółki oraz dalszego jej dofinansowania. Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim, specjalizuje się w obsłudze funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży finansowej.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.

Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej przez spółkę zależną Emitenta związana jest z kolejnym etapem działań  zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej