RB ESPI 10/2022 – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – marzec 2022 r. – aktualizacja

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) ze względu na wykrytą omyłkę pisarską dotyczącą łącznej wartości sfinansowanych wierzytelności w marcu 2022 roku (prawidłowa wartość plasuje się na poziomie ok 0,24 mln PLN), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za marzec 2022 roku.

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu 2022 r. wyniosła ok. 349,47 mln PLN oraz była niższa o 20,45 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 1 053,80 mln PLN, co oznacza wzrost o 10,35 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2022 r. wyniosła ok.  53,22 mln PLN oraz była niższa o 48,00 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 177,21 mln PLN, notując obniżkę o 21,22 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W marcu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,24 mln PLN oraz była niższa o 83,96% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  1,30 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 58,98% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W marcu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 96,06 mln EUR i była niższa o 19,29 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po trzech miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  293,79 mln EUR, co oznacza wzrost o 13,30 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W marcu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 6 802 oraz była wyższa o 11,84 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

 Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za marzec 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej