RB EBI 5/2022 – Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Aforti Holding za lata 2021 i 2022

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały nr 01/31/01/2022 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2021 i 2022 oraz na mocy Uchwały nr 02/31/01/2022 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za lata 2021 i 2022.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest firma: „UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.” ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, KRS 0000418856, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3115.

Emitent informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie ze strony Spółki oraz Emitent powziął informację, że w dniu dzisiejszym niniejsza umowa została podpisana ze strony firmy audytorskiej.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej