RB EBI 24/2022 Korekta raportu bieżącego nr RB EBI 20/2022 dotyczącego publikacji raportu rocznego skonsolidowanego

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu RB EBI 20/2022  niniejszym informuje, iż został załączony błędny plik dotyczący sprawozdania biegłego rewidenta.

W wyniku pomyłki do raportu zostało załączone sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.).

Czytaj dalej

Sprawozdanie biegłego rewidenta