RB EBI 25/2022 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki Aforti Holding w dniu 30.06.2022 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nadto Zarząd Emitenta informuję o dwóch uchwałach objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Jedna z nich została podjęta w zmienionej treści na wniosek akcjonariusza

w trakcie Walnego Zgromadzenia. Treść obu niepodjętych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2022 r. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna:

4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj dalej

Uchwały