RB EBI 28/2022 Różnice danych finansowych opublikowanych raportem za IV kwartał 2021 r. oraz raportem rocznym jednostkowym i skonsolidowanym za rok 2021

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”) informuje, iż jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej AFORTI za rok 2021 przebadane przez biegłego rewidenta (opublikowane raportem RB EBI 18/2022 oraz RB EBI 20/2022 wykazują różnice względem danych finansowych opublikowanych w raporcie za IV kwartał 2021 r.  (opublikowane raportem RB EBI 2/2022).

W związku z powyższym Zarząd udziela dodatkowego wyjaśnienia odnośnie powstałych różnic.

Raport roczny jednostkowy oraz skonsolidowany za 2021 r. zostały opublikowane niezwłocznie po zakończonym audycie tj. w dniu 30 czerwca 2022 r. Publikacja raportu za IV kwartał 2021 miała miejsce 14 lutego 2022, w związku z czym Spółka nie miała możliwości uwzględnienia korekt audytorów w dniu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2021 r.

Poniżej Emitent wskazuje główne różnice pomiędzy opublikowanym sprawozdaniem:

 1. Jednostkowym:
 • korekta wyceny aktywów finansowych długoterminowych -38.037,5 tys. zł;
 • dyskonto należności długoterminowych -1.676 tys. zł;
 • dodatkowy odpis inwestycji krótkoterminowych -5.359 tys. zł;
 • reklasyfikacja zobowiązań z długoterminowych do krótkoterminowych o kwotę 5.615 tys. zł;

które składają się na różnice stanowiące: niższy zysk netto za rok 2021 o 7.322 tys. zł oraz sumę bilansową niższą o 45.708,9 tys. zł, która wynosi po korektach 416.268 tys. zł.

 1. skonsolidowanym:
 • korekta wynikająca ze zmiany sprawozdań jednostkowych spółki dominującej wskazana w pkt. 1;
 • koszty dotyczące roku 2021 -817,6 tys. zł (po dniu publikacji raportu za 4 kwartał 2021)
 • zmniejszenie rezerw + 442 tys. zł;
 • wyłączenia wyceny aktywów finansowych krótkoterminowych -39.682,4 tys. zł;
 • dodatkowy odpis wartości firmy -26.493,8 tys. zł;
 • reklasyfikacja należności z krótkoterminowych do długoterminowych o kwotę 10.072 tys. zł;
 • reklasyfikacja z inwestycji krótkoterminowych do należności krótkoterminowych o kwotę 30.056 tys. zł;
 • reklasyfikacja z inwestycji krótkoterminowych do udziałów własnych o kwotę 8.724 tys. zł;

które składają się na różnice stanowiące: niższy wynik netto skonsolidowany za rok 2021 o 67.969 tys. zł oraz skonsolidowaną sumę bilansową niższą o 109.468 tys. zł, która wynosi po korektach 194.877 tys. zł

Ponieważ powyższe dane różnią się od uprzednio podanych – podjęto decyzję o ich publikacji.

 • 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Czytaj dalej