RB EBI 29/2022 Uzupełnienie jednostkowego Raportu Rocznego za 2021 rok Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2021 rok uzupełniony o „Stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej na temat opinii z zastrzeżeniem wyrażonej przez firmę audytorską.”

Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego za 2021 r. poza punktem wskazanym powyżej, nie ma wpływu na dane zaprezentowane w pierwotnej wersji jednostkowego raportu rocznego za 2021 r.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj dalej

Uzupełniony Raport