RB EBI 31/2022 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r.

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Spółka”, „Emitent”)  niniejszym przekazuje w załączeniu skorygowany raport za IV kwartał 2021 r. zawierający dane jednostkowe i skonsolidowane.

Raport za IV kwartał 2021 r. opublikowany został w dniu 14 lutego 2022 r. raportem nr RB EBI 2/2022. Korekta przedmiotowego raportu obejmuje dane dotyczące jednostkowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z komentarzem do jednostkowych wyników oraz skonsolidowanych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych wraz z komentarzem do skonsolidowanych wyników.

Konieczność wprowadzenia korekty wyniknęła z uwagi na dane zawarte w audycie biegłego rewidenta za rok 2021. Pozostałe dane, inne niż wskazane powyżej, nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące
i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj dalej

Raport (polskojęzyczny)

Raport (angielskojęzyczny)