RB ESPI 24/2022 Korekta raportu bieżącego ESPI 23/2022 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych Grupy AFORTI za sierpień 2022

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI 23/2022 dotyczącego szacunkowych danych operacyjnych i sprzedażowych Grupy AFORTI za sierpień 2022 roku.

Omyłka pisarska wystąpiła w treści raportu bieżącego ESPI 23/2022  tj. w ustępie 1), 2) i 4)  dotyczącym szacunkowych danych finansowych w zakresie wymiany walut, zleceń windykacyjnych oraz łącznej sprzedaży Grupy Kapitałowej AFORTI, jak również w załączniku nr 1 do raportu bieżącego ESPI 23/2022 w tabelach dotyczących Aforti Exchange, Aforti Collections oraz Grupy Kapitałowej AFORTI. Pozostałe informacje nie uległy zmianie.  Poniżej prezentujemy treść raportu po uwzględnieniu korekty:

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2022 r. wyniosła ok. 477,16 mln PLN oraz była wyższa o 21,90 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 3 378,94 mln PLN, co oznacza wzrost o 19,16 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2022 r. wyniosła ok.  105,78 mln PLN oraz była wyższa o 149,71 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 719,32 mln PLN, notując wzrost o 48,91 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W sierpniu 2022 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok. 0,21 mln PLN oraz była niższa o 28,68% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie
ok.  2,69 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę o 65,43% rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W sierpniu 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 139,03 mln EUR i była wyższa o 44,19 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po ośmiu miesiącach 2022 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  977,72 mln EUR, co oznacza wzrost o  31,78 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W sierpniu 2022 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła 7 137 oraz była wyższa o 10,87 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2022 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj dalej