RB ESPI 27/2022 Objęcie akcji Aforti Finance S.A. w ramach subskrypcji prywatnej

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dotyczące objęcia w dniu 6.10.2022 r. przez Emitenta 10.884.311 akcji serii N spółki zależnej Emitenta – Aforti Finance S.A.

Emisja akcji Aforti Finance S.A. miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła w trybie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 i 5 oraz w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.  Emisja Akcji serii N doszła do skutku w dniu 30.09.2022 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aforti Finance S.A. podjęło uchwałę o emisji akcji zwykłych na okaziciela w liczbie do 12.000.000 (dwanaście milionów) sztuk akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz o wartości emisyjnej 8 zł każda. Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 25.112.827 akcji Aforti Factor S.A.

Celem powyższej transakcji jest realizacja przyjętej strategii, w tym zbudowania możliwie najbardziej transparentnej struktury biznesowej oraz pełne skoncentrowanie posiadanych zasobów na dynamizacji rozwoju usług oferowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Intensyfikacja działań Spółki ma na celu znaczącą ekspansję skali biznesu prowadzonego przez Spółki zależne Emitenta w obszarze działalności windykacyjnej, faktoringowej, wymiany walut i projektu EMI.

Czytaj dalej