RB ESPI 10/2024 Postanowienie o zabezpieczeniu poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 5 czerwca 2024 roku powziął wiedzę o doręczeniu pełnomocnikowi Spółki postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, z dnia 4 czerwca 2024 roku wydanego w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia majątku Spółki poprzez wyznaczenie
tymczasowego nadzorcy sądowego, Pana Marcina Mirosława Kubiczka (nr licencji 244).

Postanowienie nie jest prawomocne, a Spółka podejmuje kroki prawne w kierunku jego zaskarżenia.

Postanowienie zostało wydane w ramach postępowania z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ogłoszenie upadłości Spółki. Wierzytelność stanowiąca podstawę złożenia wniosku jest sporna i jest przedmiotem sporu sądowego zawisłego przed sądem półtora roku temu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT