Informacja dot. pisma z Domu Maklerskiego BOŚ S.A. RB 120/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dn. 17 stycznia 2017 r. ws. przydziału obligacji serii N1, niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku powziął informację, iż w wyniku błędu systemu technicznego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „DM BOŚ”), z którym Emitent zawarł umowę prowadzenia ewidencji obligacji serii N1, nastąpiło opóźnienie w wypłacie odsetek za XXIII (przedostatni) okres odsetkowy od wskazanej serii instrumentów dłużnych.

Do Spółki w dniu dzisiejszym wpłynęło oficjalne pismo DM BOŚ, w którym wskazano, iż wypłata odsetek nastąpiła w dniu 19 grudnia 2018 roku. Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii N1, termin wypłaty odsetek za w/w okres odsetkowy został wyznaczony na dzień 17 grudnia 2018 roku.

Należy zaznaczyć, że opóźnienie nie wynika z winy Spółki, która dopełniła wszelkich obowiązków emitenta, m.in. przekazując w dniu 13 grudnia 2018 r. na rachunek DM BOŚ środki na wypłatę odsetek.

Przedmiotowe pismo, które DM BOŚ przekazał Emitentowi, zostało załączone do niniejszego komunikatu bieżącego.

Zarząd Spółki przeprasza Obligatariuszy za zaistniałą sytuację. Aby nie dopuścić do jej powtórzenia, Spółka wystosowała do DM BOŚ prośbę o weryfikację zrealizowanych płatności na rzecz Obligatariuszy z tytułu obligacji Emitenta z ostatnich dwóch miesięcy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

ZAŁĄCZNIK

czytaj więcej