Strategia rozwoju Grupy AFORTI

Strategia rozwoju Grupy AFORTI na lata 2018 – 2020

AFORTI to Grupa finansowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikro firmom. Chcemy wyznaczać nowe standardy kompleksowej obsługi Klienta w zakresie zarządzania kapitałem przedsiębiorstw.

Spółka Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla Klientów o szerokim spektrum portfelowym – Aforti Finance S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Collections S.A., oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o. o., prowadzącej działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w Grupie. Aforti Holding S.A. świadczy również usługi marketingowe, prawne oraz IT dla tych Spółek.

Oferowane przez Grupę usługi skierowane są przede wszystkim do firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Podstawowym celem opracowania i przyjęcia zaktualizowanej Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, na czele której stoi Aforti Holding S.A. jest wyznaczenie oraz rozszerzenie kierunków jej dalszego działania, systematycznego zwiększania skali oraz rentowności prowadzonej działalności, zaś w dalszej perspektywie budowa wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Podstawowymi filarami Strategii rozwoju są:
1. rozwój Grupy Aforti na terenie Polski
2. rozwój Grupy Aforti poprzez ekspansję zagraniczną
3. rozwój Grupy Aforti poprzez upublicznienia jej spółek zależnych

1. Rozwój Grupy Aforti na terenie Polski
Emitent zamierza rozwijać działalność swojej Grupy Kapitałowej poszerzając portfel produktowy dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. Wejście w segment leasingu może zostać zrealizowane poprzez przejęcie wybranego podmiotu z branży lub poprzez utworzenie nowej spółki zależnej.
Jednocześnie, Spółka dążyć będzie do rozbudowy własnej sieci sprzedaży, aż do pokrycia terenu całej Polski. Budowa nowych oddziałów własnych będzie prowadzona równolegle z rozwojem technologicznym Grupy. Priorytetem jest uruchomienie usługi wewnętrznego call center, a także systemu obsługi wniosków pożyczkowych oraz produktów faktoringowych w trybie online.  Działania te mają na celu usprawnienie procesu pozyskania nowych Klientów, a także maksymalnego przyśpieszenia obsługi Klientów dotychczasowych.

Kolejnym krokiem w rozwoju będzie pozyskanie nowych źródeł finansowania akcji pożyczkowej oraz factoringowej.

Emitent planuje położyć jeszcze większy nacisk na rozwój relacji z Inwestorami, którzy obecnie są związani z Grupą Aforti. Ponadto, Zarząd Emitenta dążyć będzie do stałego poszerzania grona inwestorów zgromadzonych wokół spółek należących do Grupy Aforti.

Aby osiągnąć cele wskazane w niniejszym punkcie, Emitent zamierza prowadzić systematyczne działania marketingowe i PR, dążące do zwiększenia rozpoznawalności marki AFORTI, budowania jej wizerunku oraz wsparcia sprzedaży.  Jednym z tego typu działań będzie aktywność Spółki w segmencie sponsoringu sportowego poprzez prowadzenie autorskich programów #afortiSupPORT oraz #AfortiMocnyStart.

2. Rozwój Grupy Aforti poprzez ekspansję zagraniczną
Emitent zamierza kontynuować ekspansję terytorialną na rynki zagraniczne za pomocą spółki zależnej Aforti Exchange S.A. ze względu na niskie koszty wejścia tego podmiotu. Kraje, które są brane pod uwagę to Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia. Wejściu na dany rynek marki Aforti Exchange będą towarzyszyć szerokie działania komunikacyjne i marketingowe. Obecnie takie działania prowadzone są na rynku rumuńskim.

Jednocześnie, poza Aforti Exchange, kolejną spółką zależną wprowadzaną na rynki zagraniczne będzie Aforti Finance S.A.. Pierwszym krajem poza Polską, w którym planowane jest uruchomienie jej działalności jest Rumunia.

3. Rozwój Grupy Aforti poprzez upublicznienia jej spółek zależnych
Emitent dąży do zbudowania możliwie najbardziej transparentnej struktury biznesowej. Jednym z działań, które temu służy będzie upublicznienie wszystkich spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej. Pierwszymi, które będą mogły przejść ten proces będą spółki Aforti Finance S.A., której akcje mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect jeszcze w 2018 roku, oraz Aforti Exchange S.A., dla której poszukiwany jest zagraniczny rynek alternatywny (jednocześnie Emitent bierze pod uwagę możliwość pozyskania inwestora mniejszościowego).

Ponadto, w celu realizacji niniejszej Strategii, Zarząd Aforti Holding S.A. zamierza przeprowadzić przeniesienie notowań akcji Spółki z Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

Należy podkreślić, iż Emitent w procesie upublicznienia spółek zależnych, dla których pozostaje podmiotem dominującym, nie zamierza przekraczać w dół ponad 50 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZ tych spółek.

Budżet na inwestycje
W celu realizacji zaktualizowanej Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej łączne szacunkowe nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2020 wyniosą 23 mln euro. Środki na realizację Strategii będą pochodziły m.in.  z kapitałów własnych, finansowania zewnętrznego (rynek kapitałowy) lub finansowania typu mezzanine.

Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia główne cele do realizacji w kluczowych Spółkach należących do Grupy Kapitałowej Aforti na lata 2018 – 2020:

1) Aforti Finance S.A.
– Rozwój na rynkach zagranicznych
– Upublicznienie spółki na rynku NewConnect
– Zwiększenie udziałów w polskim rynku poprzez rozwój własnej sieci sprzedaży na terenie całego kraju – plan zakłada posiadanie ok. 20 oddziałów do końca 2018
– Wprowadzenie usługi składania wniosków online
– Uruchomienie własnego call center

2) Aforti Exchange S.A.
– Rozwój spółki na rynkach zagranicznych – obecnie Rumunia i Bułgaria, w dalszej kolejności: Czechy, Węgry, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia.
– Zwiększanie udziałów w polskim rynku
– Upublicznienie spółki na rynku zagranicznym lub pozyskanie zewnętrznego inwestora mniejszościowego
– Intensyfikacja działań sprzedażowych, marketingowych i PR na rynkach zagranicznych

3) Aforti Collections S.A.
– Zwiększanie udziałów w polskim rynku
– Rozwój spółki i wzrost potencjału windykacyjnego poprzez zwiększenie stanowisk call center, obsługi prawnej, a także rozbudowy własnej sieci sprzedaży

4) Aforti Factor S.A.
– Wprowadzenie usługi faktoringu online
– Aktualizowanie oferty względem obowiązujących trendów
– Budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na przejrzystej usłudze faktoringowej

Zarząd Emitent zwraca uwagę, iż realizacja przedstawionych powyżej celów strategicznych Grupy Aforti może wpłynąć na jej sytuację gospodarczą, majątkową i finansową oraz na dalsze perspektywy jej rozwoju.