Akcjonariat

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 30.06.2021 r.

 

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.