Akcjonariat

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 31.05.2021 r.

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.