Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – sierpień 2019 r. RB 65/2019

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A za sierpień 2019 roku.

1) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za sierpień 2019:

W sierpniu 2019 r. Aforti Finance S.A. udzieliła 12 pożyczek (spadek o 74,47% rok-do-roku) o łącznej wartości 2 110,74 tys. PLN, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. stanowi obniżkę o 58,43 procent.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 18 575,92 tys. PLN, jest to wynik niższy o 60,18% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W sierpniu 2019 zostały złożone 104 wnioski o pożyczkę, co w odniesieniu do tego samego miesiąca 2018 r. jest oznacza zmniejszenie o 69,59%.

Narastająco, po ośmiu miesiącach br. Aforti Finance S.A. udzielił 121 pożyczek (mniej o 69,29% rok-do-roku) o łącznej wartości 18 191,07 tys. PLN i wynik ten stanowi spadek o 55,78% wobec 2018 roku.

Od stycznia do końca sierpnia br. złożonych zostało 1056 wniosków o udzielenie pożyczki na łączną kwotę
166 298,76 tys. PLN. Liczba złożonych wniosków została obniżona o 60,73%, zaś ich łączna wartość o 51,19% w odniesieniu do tożsamego okresu w roku poprzednim.

2) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance Romania IFN S.A. za sierpień 2019:

W sierpniu 2019 r. spółka Aforti Finance Romania IFN S.A. – podmiot działający na terenie Rumunii – udzieliła 2 pożyczki dla przedsiębiorców. Łączna ich wartość wyniosła 168,25 tys. RON[1].

Ponadto, rumuńscy przedsiębiorcy złożyli w minionym miesiącu 11 wniosków na łączną kwotę 1 614,08 tys. RON.

Jednocześnie, po ośmiu miesiącach br. Spółka przyjęła 41 wniosków pożyczkowych o całkowitej wartości 7 517,64 tys. RON. Udzielono w tym okresie 7 pożyczek o łącznej wartości 747,80 tys. RON.

W dniu 31.10.2018 r. Spółka uzyskała licencję niebankowej instytucji finansowej (IFN) pozwalającą na rozpoczęcie działalności operacyjnej.

3) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange S.A. za sierpień 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w sierpniu 2019 r. wyniosła 42 239,12 tys. EUR i była wyższa o 103,1% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jednocześnie, po ośmiu miesiącach 2019 roku wartość obrotu osiągnęła poziom 292 850,34 tys. EUR, notując wzrost o 92,74% rok-do-roku.

4) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Romania S.A. za sierpień 2019:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w Rumunii w sierpniu 2019 r. wyniosła 19 814,17 tys. EUR, co stanowi wzrost o 409,62% w odniesieniu do sierpnia 2018 roku.

W okresie ośmiu miesięcy 2019 r. Aforti Exchange Romania S.A. zanotowała 100 335,46 tys. EUR łącznej wartości obrotu, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost o 249,78%.

5) Szacunkowe łączne dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange za sierpień 2019:

Łączna wartość obrotu na platformach wymiany walut Aforti Exchange prowadzonych w Polsce oraz w Rumunii wyniosła w sierpniu 2019 r. 62 053,28 tys. euro, co w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim oznacza wzrost o 151,38%.

Jednocześnie narastająco po ośmiu miesiącach br. łączna wartość obrotu osiągnęła poziom 393 185,80 tys. euro i wzrosła ona rok-do-roku o 117,68%.

6) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za sierpień 2019:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w sierpniu 2019 r. wyniosła 27 709,99 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 7723,12% rok-do-roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 9890 i była wyższa o 54844,44% w porównaniu do sierpnia 2018 r. Spółka we wskazanym miesiącu zawarła 3 umowy, czyli o 50% mniej niż w roku poprzednim.

W ujęciu narastającym, na koniec sierpnia 2019 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych była równa
299 904,31 tys. zł, co stanowi wzrost o 2761,26% rok-do-roku. Liczba zleceń również wzrosła o 4345,08%
do 61031. Jednocześnie liczba zawartych umów windykacyjnych w okresie od stycznia do końca sierpnia br. wyniosła 45 i była niższa o 13,46% niż przed rokiem.

7) Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Factor S.A. za sierpień 2019:

W sierpniu 2019 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez Aforti Factor S.A. wyniosła 3 600,86 tys. PLN i była wyższa o 2,36% niż przed rokiem.

Narastająco po ośmiu miesiącach 2019 r. wartość ta osiągnęła poziom 28 508,05 tys. zł, co oznacza wzrost 97,87% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za sierpień 2019 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne
[1] RON = lej rumuński

czytaj więcej