RB ESPI 18/2020 – Zawiadomienie o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego transakcji odwrotnego przejęcia spółki notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj.  22 kwietnia 2020 r. Spółka podpisała ze Spółką notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych („Spółka LSE”), list intencyjny na mocy którego, Spółki postanowiły poczynić wszelkie działania zmierzające do objęcia przez Aforti Holding S.A akcji Spółki LSE w zamian za akcje spółki Aforti Exchange S.A. Na mocy objęcia przedmiotowych akcji Aforti Holding S.A stałby się akcjonariuszem większościowym w Spółce brytyjskiej zarazem pośrednio będąc akcjonariuszem dominującym dla Aforti Exchange S.A.. Transakcja zwana odwrotnym przejęciem („RTO”) ma na celu realizacje strategii ogłoszonej
w raporcie bieżącym 11/2018 z dnia 4 kwietnia 2018  polegającej na upublicznieniu spółki Aforti Exchange na jednej z zagranicznych giełd papierów wartościowych. Strony zakładają iż po podpisaniu listu intencyjnego niezwłocznie przystąpią do prac związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LSE celem emisji akcji skierowanej do Emitenta oraz do prac związanych ze stroną prawną i transakcyjną przedsięwzięcia. Intencją Emitenta jest również przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału za pośrednictwem Spółki LSE w trakcie realizacji procesu RTO.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej informacji