RB ESPI 34/2020 – Zawiadomienie o podpisaniu listu intencyjnego

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 19 czerwca 2020 r. Spółka zależna od Emitenta – Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie podpisała z Panem Klaudiuszem Sytkiem (Prezesem Zarządu i głównym akcjonariuszem Emitenta)”), list intencyjny na mocy którego, Strony postanowiły poczynić wszelkie działania zmierzające do nabycia przez Pana Klaudiusza Sytka akcji Emitenta będących w posiadaniu spółki Aforti Collections S.A. w ilości nie większej niż 36 000 sztuk za jednostkową cenę 45 zł.

Na mocy nabycia przedmiotowych akcji Aforti Holding S.A Pan Klaudiusz Sytek ponownie, bezpośrednio zwiększyłby zaangażowanie w akcjonariat Emitenta.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Zobacz więcej