RB ESPI 4/2021 – Realizacja programu skupu akcji własnych

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 17.08.2020 roku Programem skupu akcji własnych Aforti Holding S.A., opublikowanym raportem bieżącym 46/2020 z dnia 17.08.2020 roku w wykonaniu uchwały numer nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. z siedziba w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia, dokonał skupu akcji własnych, a tym samym rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych.

Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi:
– w dniu 13.01.2021 roku 680 sztuk po średniej cenie 8.89 zł za 1 akcję;
– w dniu 14.01.2021 roku 770 sztuk po średniej cenie 9.45 zł za 1 akcję.

Akcje nabyte stanowią 0,02 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,02 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 1.450 akcji własnych, co stanowi 0,02 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,02 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła ok 9,19 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż jest upoważniony przez Walne Zgromadzenie do nabycia maksymalnie 200.000 (dwustu tysięcy) akcji, w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Czytaj więcej