RB ESPI 30/2021 – Aktualizacja – Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – maj 2021 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za maj 2021 roku (zmianie uległy dane dotyczące zleceń windykacyjnych a w ślad za tym zdarzeniem dane dotyczące łącznej sprzedaży).

  • Wymiana walut na platformach online

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w maju 2021 r. wyniosła
ok. 374,38 mln PLN oraz była wyższa o 358,97 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom  ok. 1 643,40 mln PLN, co oznacza wzrost o 247,05 % rok do roku.

  • Zlecenia windykacyjne

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w maju 2021 r. wyniosła
ok.  77,81 mln PLN oraz była wyższa o 54,63 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 348,91 mln PLN, co oznacza wzrost
o 45,38 % rok do roku.

  • Sfinansowane wierzytelności

W maju 2021 r. wartość sfinansowanych wierzytelności przez AFORTI Factor wynosiła ok.  0,98 mln PLN oraz była niższa o 66,18 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach bieżącego roku AFORTI Factor sfinansowała łącznie ok.  6,37 mln PLN wierzytelności, notując obniżkę
o 56,58 % rok do roku.

  • Łączna sprzedaż

W maju 2021 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 102,34 mln EUR i była wyższa o 228,02 % w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po pięciu miesiącach 2021 r. łączna wartość sprzedaży
w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok.  451,49 mln EUR, co oznacza wzrost o 167,57 % rok do roku.

  • Łączna liczba klientów

W maju 2021 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła
6 228.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za maj 2021 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR  – informacje poufne

Czytaj więcej