RB EBI 18/2022 Jednostkowy Raport Roczny za 2021 rok Aforti Holding Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna:

  • 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport roczny

Sprawozdanie biegłego rewidenta