RB EBI 12/2023 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Aforti Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Raportem bieżącym EBI Spółki nr RB EBI 11/2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku Spółka dokonała zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2022 r. oraz wyznaczyła nowy dzień publikacji na 29 czerwca 2023 roku.

Zgodnie pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Spółka informuje o naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych wskazanych w § 6 pkt. 11 Załącznika do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect” („Załącznik”) tj. niedotrzymaniu terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2022 rok.

Niedotrzymanie terminu przekazania raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) Spółki za rok 2022 wynika z obszernej ilości danych do analizy a niezbędnych do zakończenia audytu.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, w tym usunięcia opóźnień dotyczących obiegu dokumentów, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: §4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport