RB EBI 19/2023 Wypowiedzenie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 przez firmę audytorską

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2023 roku do Spółki wpłynął skan pisma firmy audytorskiej UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Audytor) w przedmiocie wypowiedzenia umowy z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zmienionej aneksem z dnia 5 maja 2022 r., zawartej w celu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w tym za rok 2022. Tym samym Audytor odstąpił od prac nad badaniem sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 roku, ze skutkiem natychmiastowym. Według oświadczenia Audytora rozwiązanie umowy nastąpiło w trybie art. 66 ust. 7 pkt 2 ustawy o rachunkowości, tj. poprzez niedotrzymanie warunków umowy. W piśmie wskazano także na niemożność zakończenia badania sprawozdań finansowych w terminie wskazanym przez Spółkę, gdyż najbliższy możliwy termin na wykonanie prac to listopad 2023 r.

Zarząd Spółki, przy udziale Rady Nadzorczej, zamierza niezwłocznie podjąć działania celem zawarcia umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2022 z inną firmą audytorską.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu

Raport