RB ESPI 15/2023 Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: „Spółka” niniejszym zawiadamia, iż w dniu 14 sierpnia 2023 roku powziął wiedzę o doręczeniu pełnomocnikowi Spółki decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RWR 6/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku nakładającej na Spółkę karę pieniężną w wysokości 753.691 zł za naruszenia polegające na posługiwaniu się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją oraz karę pieniężną w wysokości 36.543 zł za naruszenia polegające na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji co do bezpieczeństwa środków pieniężnych przekazywanych Spółce i gwarancji osiągnięcia zysku co mogło powodować podjęcie przez konsumentów decyzji dotyczącej przekazania Spółce środków pieniężnych tj. łącznie karę w wysokości 790.234 zł dalej: „Decyzja”.

Zarząd Spółki zaznacza, iż z treścią Decyzji się nie zgadza i będzie dochodził jej uchylenia. Sprawa objęta Decyzją była prowadzona przez UOKiK od 2020 roku. Zarząd Spółki przez cały okres prowadzonego postępowania współpracował z przedstawicielami UOKiK przedkładając materiał dowodowy potwierdzający racje Spółki.

Zarząd Spółki podkreśla, iż z dniem 29 stycznia 2021 roku Spółka zaprzestała oferowania weksli konsumentom co w swojej decyzji podkreśla UOKiK. Zaś w okresie obowiązywania oferty wekslowej informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego były przedstawiane w sposób transparentny.

Zarząd Spółki dokonuje analizy prawnej wydanej Decyzji wskazując, iż Decyzja nie jest prawomocna, a wymierzona Spółce kara nie jest wymagalna. Zgodnie z treścią pouczenia dołączonego do Decyzji Spółce przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. W przypadku wniesienia odwołania Decyzja stanie się prawomocna dopiero po zakończeniu postępowania sądowego.

Załącznik