RB ESPI 19/2023 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – listopad 2023 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za listopad 2023 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie 2023 r. wyniosła ok. 127,95 mln PLN oraz była niższa o 76,11% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2023 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 3399,03 mln PLN, co oznacza spadek o 32,76% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2023 r. wyniosła ok. 38,98 mln PLN oraz była niższa o 25,00% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2023 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 945,83 mln PLN, notując wzrost o 4,32% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W listopadzie 2023 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,009 mln PLN oraz była niższa o 74,65% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 10,60 mln PLN, notując wzrost o 151,68% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W listopadzie 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 39,82 mln EUR i była niższa o 71,59% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jedenastu miesiącach 2023 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 1038,40 mln EUR, co oznacza spadek o 26,99% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W listopadzie 2023 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 615 oraz była wyższa o 4,41% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za listopad 2023 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT