RB ESPI 2/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – styczeń 2024 r.

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i  sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za styczeń 2024 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w styczniu 2024 r. wyniosła ok. 121,29 mln PLN oraz była niższa o 73,86% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany walut osiągnęła poziom ok. 121,29 mln PLN, co oznacza spadek o 73,86% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w styczniu 2024 r. wyniosła ok. 38,95 mln PLN oraz była niższa o 48,43% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych osiągnęła poziom ok. 38,95 mln PLN, notując spadek o 48,43% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W styczniu 2024 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,18 mln PLN oraz była niższa o 62,93% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła łącznie ok. 0,18 mln PLN, notując spadek o 62,93% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W styczniu 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 38,25 mln EUR i była niższa o 70,29% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po jednym miesiącu 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI osiągnęła poziom ok. 38,25 mln EUR, co oznacza spadek o 70,29% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W styczniu 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 638 oraz była wyższa o 3,48% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za styczeń 2024 wraz z danymi porównawczymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT