RB ESPI 3/2024 Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI – luty 2024 r

Zarząd AFORTI Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje
do publicznej wiadomości szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe Grupy Kapitałowej AFORTI za
luty 2024 roku.

1) Wymiana walut na platformach online
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym 2024 r. wyniosła ok. 130,27 mln PLN oraz była
niższa o 74,42% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2024 roku łączna wartość obrotu na platformie wymiany
walut osiągnęła poziom ok. 251,55 mln PLN, co oznacza spadek o 74,15% rok do roku.

2) Zlecenia windykacyjne
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2024 r. wyniosła ok. 48,56 mln PLN oraz była niższa
o 46,30% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2024 r. wartość nominalna zleceń windykacyjnych
osiągnęła poziom ok. 87,07 mln PLN, notując spadek o 47,54% rok do roku.

3) Sfinansowane wierzytelności
W lutym 2024 r. wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 0,09 mln PLN oraz była niższa o
89,34% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach bieżącego roku wartość sfinansowanych wierzytelności
wyniosła łącznie ok. 0,27 mln PLN, notując spadek o 79,54% rok do roku.

4) Łączna sprzedaż
W lutym 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej AFORTI wynosiła ok. 42,66 mln EUR i
była niższa o 70,21% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W ujęciu narastającym, po dwóch miesiącach 2024 r. łączna wartość sprzedaży w Grupie Kapitałowej
AFORTI osiągnęła poziom ok. 80,80 mln EUR, co oznacza spadek o 70,29% rok do roku.

5) Łączna liczba klientów
W lutym 2024 r. łączna liczba klientów w Grupie Kapitałowej AFORTI wyniosła 7 643 oraz była wyższa

o 2,93% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Tabela zawierająca raportowane szacunkowe dane za luty 2024 wraz z danymi porównawczymi
znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

RAPORT