Wykup obligacji odsetkowych serii A wyemitowanych przez Aforti Finance S.A.

pismo0001