Sprzedaż akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A. RB 34/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, informuje iż w dniu 11 kwietnia 2018 r., w ramach oferty prywatnej, dokonał sprzedaży części akcji spółki zależnej Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Aforti Finance”, „Spółka Zależna”) w ilości 1 334 872  sztuk, co stanowi 14,41% wszystkich akcji, które posiadała Spółka przed przeprowadzeniem transakcji.

Cena sprzedaży akcji Spółki Zależnej wyniosła 5,20 zł za jedną akcję, co przekłada się na wycenę Aforti Finance wynoszącą 57 200 000,00 złotych. W wyniku przeprowadzonej transakcji sprzedaży akcji Spółki Zależnej, Emitent pozyskał środki w wysokości 6 941 334,40 złotych.

Przed zawarciem w/w transakcji, Emitent posiadał 9.262.632 akcji Spółki Zależnej, o łącznej wartości nominalnej 9 262 632,00 zł, stanowiących 84,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej.

Po zawarciu przedstawionej powyżej transakcji, Emitent posiada 7.927.760 akcji Spółki Zależnej, których łączna wartość nominalna wynosi 7 927 760,00 zł, stanowiących 72,07% udziału w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Sprzedaż akcji Aforti Finance przez Emitenta związana jest z realizacją przyjętej strategii rozwoju oraz planami wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki Zależnej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że nie zamierza dokonywać sprzedaży akcji Spółki Zależnej w stopniu, który mógłby spowodować utratę pozycji akcjonariusza dominującego, a w konsekwencji utratę kontroli nad Spółką Zależną.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

czytaj więcej